Product was successfully added to your shopping cart.

Član I – Domašaj

Ovi Opšti uslovi prodaje (OUP) primenjuju se na svaku prodaju koju izvrši kompanija Lab-Set doo, Novi Sad (u daljem tekstu Prodavac), ukoliko nije drugačije ugovoreno u pisanoj formi ili ukoliko ne važe neki posebni uslovi prodaje koji ih menjaju ili dopunjuju. Ovi Opšti uslovi prodaje u potpunosti i automatski imaju prioritet nad svim drugim odredbama koje su predvidene ili navedene u bilo kojim dokumentima kupca, osim uz izričitu saglasnost Prodavca. Odricanje bilo koje ugovorne strane od kršenja bilo koje odredbe Opštih uslova prodaje neće se tumačiti kao odricanje od bilo kakvog daljeg kršenja iste ili drugih odredbi.

Član II – Cena

Proizvodi se fakturišu po ceni iz cenovnika odnosno prihvaćene ponude + PDV, koji je važio u vreme prihvatanja narudžbine od strane Prodavca (Narudžbina). Bilo kakva promena cene koja proistekne iz pravnih i/ili zakonskih izmena i dopuna postojećih propisa (porezi bilo koje prirode, promena cena transporta i slično) odmah se primenjuje na fakturi ako do nje dođe pre isporuke proizvoda kupcu. Sve dok kupac ne dostavi svoju narudžbinu, Prodavac zadržava pravo na izmenu proizvoda, njihovih cena i dostupnosti, sa prethodnim obaveštenjem Kupca.

Član III – Narudžbina

Dostavljanjem narudžbine u skladu sa ovim Opštim uslovima prodaje, kupac ih prihvata u potpunosti i bez rezerve. Period isporuke proizvoda dogovara se za svaku Narudžbinu. Čim Prodavac prihvati Narudžbinu, ta Narudžbina obavezuje kupca da preuzme proizvode u dogovorenim količinama i u dogovorenom roku; u suprotnom, Prodavac zadržava pravo da kupcu fakturiše troškove skladištenja ili povraćaja proizvoda u minimalnom iznosu of 250 evra (u dinarima prema srednjem kursu Nardodne Banke Srbije na dan naplate), bez PDV-a (važeći PDV se dodatno naplaćuje), po Narudžbini.

Član IV - Isporuka proizvoda - Prenos Rizika – Količina

Prenos rizika sa Prodavca na kupca obavlja se na mestu isporuke i u skladu sa važećim paritetom isporuke DDP (isporučeno sa plaćenom carinom) Incoterms® 2010, kako su definisali Prodavac i kupac. U suprotnom, proizvodi se isporučuju o trošku i riziku kupca od trenutka njihovog utovara u prevozno sredstvo. U svakom slučaju, prenos rizika za rasuti teret vrši se na kraju utovara ili istovara, na mestu isporuke u zavisnosti od ugovorenog mesta isporuke. Istovar proizvoda vrši se pod isključivom odgovornošću kupca, čak i ako u toj operaciji učestvuje prevoznik. Broj komada i jedinica mere uzete prilikom izrade fakture/računa i otpremnice predstavljaju obavezujući dokaz o isporučenoj količini, osim ukoliko kupac ne dokaže drugačije. Količine i jedinične cene navode se na fakturama Prodavca u odgovarajućim jedinicama ili kao množioci ovih jedinica za posebne proizvode koji se isporučuju kao rasuti teret, u buradima, bačvama, kanisterima ili kontejnerima i po jedinicama drugih specijalnih proizvoda. Pakovani proizvodi: Broj i eventualno težinu paketa koji se pojavljuju u tovarnom listu/otpremnici kontroliše i odobrava kupac. Rasuti teret: U zavisnosti od slučaja, kupac mora da obavi sve neophodne provere u vreme isporuke putem merenja, a posebno da li je dostupan kapacitet kupca za skladištenje dovoljan da primi naručene količine. U slučaju gubitka, oštećenja ili manjka količine proizvoda, kupac mora da dostavi sva potraživanja Prodavcu u roku od najviše tri (3) dana i da označi sve problematične artikle na otpremnici koju uzima prevoznik.

Član V - Uslovi plaćanja

Osim ukoliko sa Prodavcem nije dogovoreno drugačije prilikom dostavljanja Narudžbine, proizvodi se plaćaju odmah, avansno ili po dogovoru odloženo, sa ili bez dogovorenog popusta, putem direktnog zaduživanja. Prodavac zadržava pravo da u bilo koje vreme za kupca definiše maksimalnu vrednost zaostalih dugovanja, da menja tu maksimalnu vrednost i/ili da proizvode dostavlja u skladu sa ovom maksimalnom vrednošću i/ili nakon obezbeđivanja garancije, uzimajuci u obzir rok plaćanja o kojem se Prodavac saglasio za datog kupca. Ako su plaćanja direktnim zaduživanjem predviđena važećim posebnim uslovima, informacije vezane za svako direktno zaduženje moraju da budu navedene na uputstvima dostavljenim od strane kupca za odobravanje direktnih zaduženja. Na svakoj fakturi primljenoj poštom ili elektronskim sredstvima biće dato obaveštenje kupcu da će plaćanje biti izvršeno direktnim zaduživanjem na datum dospeća plaćanja naveden na fakturi. Ova faktura služiće kao obaveštenje o predstojećem direktnom zaduživanju navedenom na toj fakturi. U slučaju da se plaćanje ne izvrši na datum dospeća, to će za rezultat imati sledeće, kumulativno: 1. pravo na obustavu ili otkazivanje bilo koje isporuke kupcu u okviru bilo koje Narudžbine, 2. U slučaju da je kupac dostavio menicu kao garanciju za dobro izvršenje posla i redovnog plaćanja, ista automatski postaje naplativa i njom se naplaćuju svi neisplaćeni iznosi, čak i oni koji još nisu dospeli na plaćanje - postaće odmah plativi bez prethodnih formalnosti, Za sve iznose koji nisu plaćeni na datum dospeća i za koje nije potreban nikakav podsetnik, zaračunavaće se kamata na kašnjenje sa plaćanjem počev od dana koji sledi datumu plaćanja navedenom na fakturi, u skladu sa odredbama Zakona o zateznoj kamati. Prodavac zadržava pravo da zatraži komplementarnu nadoknadu svih drugih troškova nastalih usled kašnjenja sa plaćanjem iznad navedenog fiksnog iznosa, uključujući u vreme prenosa predmeta u službe za sporove i/ili naplatu Prodavca. Svako plaćanje dela bilo koje fakture Prodavca na bilo koji način, uključujući bilo koji iznos kredita koji proistekne iz povraćaja proizvoda, smatraće se plaćanjem tog dela dugovanja koje ne koristi založno pravo.

Član VI – Zadržavanje prava

Pravo na sve prodate proizvode je zadržano, te shodno tome: - Prenos prava na prodate proizvode na kupca podleže isplati pune cene, uključujući glavnicu i sve dodatne troškove, bez obzira na rokove i uslove plaćanja koji se primenjuju. Delimično plaćanje neće za rezultat imati novaciju i neće dovesti do odstupanja od ove odredbe o zadržavanju prava. - Od trenutka prenosa rizika na kupca, kupac će naročito snositi osiguranje od svih rizika od nastanka gubitka, štete ili odgovornosti koju izazovu ili pretrpe ti proizvodi. - Da bi omogućio identifikovanje proizvoda koji pripadaju Prodavcu, kupac mora da poštuje robne oznake i izjave na ambalaži. Za svoju delatnost, čak i pre plaćanja punog iznosa, kupac ima pravo da koristi proizvode za njihovu transformaciju, potrošnju ili preprodaju. Ovo pravo će biti u potpunosti i automatski uskraćeno bez prethodnog obaveštenja u slučaju izostanka plaćanja na datum dospeća, nezavisno od razloga takvog neplaćanja na datum dospeća. Kupac će, na zahtev Prodavca, dostaviti spisak proizvoda koji su još uvek u njegovom posedu na datum dospeća ili u slučaju likvidacije ili stečajnog postupka. Proizvodi koji se nađu na tom spisku smatraće se onima koji su ostali neplaćeni. Prodavac zadržava pravo da polaže pravo vlasništva nad proizvodima sve dok se plaćanje ne izvrši u celosti, čak i u slučaju likvidacije ili stečajnog postupka. Povraćaj proizvoda se uvek vrši o trošku kupca. Ova odredba o zadržavanju prava ima prednost nad svim ostalim odredbama.

Član VII - Bezbednosni list (MSDS)

Bezbednosni listovi, ukoliko su potrebni, se dostavljaju kupcu prilikom isporuke

Član VIII – Odgovornost

Sve gubitke ili štetu na proizvodima ili bilo kojoj imovini Prodavca ili trećeg lica koji nastanu pre, tokom ili nakon utovara ili istovara, a koje je izazvao kupac ili bilo koje lice koje radi za kupca, snosiće kupac. Proizvodi koje isporučuje Prodavac usaglašeni su sa propisima koji su na snazi, pri čemu je kupac isključivo odgovoran za njihov prijem, skladištenje i upotrebu prema uslovima koji su u skladu sa važećim propisima. Nikakvo potraživanje, zahtev ili spor u vezi sa nepoštovanjem specifikacija Prodavca za isporučene proizvode neće biti prihvaćeni nakon što kupac proveri i izvrši prijem proizvoda, koji su bez rezerve navedeni u otpremnici.

Član IX - Garancija

Garancija na sve proizvode i usluge je definisana u drugom dokumentu koji je sastavni deo ovih opštih uslova prodaje i sa njima je kupac u obavezi da se upozna (Uslovi servisa i usluga). Prihvatanjem ovih opštih uslova prodaje kupac automatski prihvata i uslove servisa i usluga.

Član X - Viša sila

Nijedna ugovorna strana neće biti odgovorna drugoj ugovornoj strani za kršenje, kašnjenje ili neizvršavanje Narudžbine ili nekog njenog dela ako je takvo neispunjavanje obaveza izazvano nekim događajem koji je izvan razumne kontrole ugovorne strane koja ne ispunjava obaveze. Bilo kakvo kašnjenje sa plaćanjem ili neplaćanje na datum dospeća neće se ni u kom slučaju smatrati slučajem Više sile. Ako je događaj koji je izvan opravdane kontrole Prodavca takav da postoji ograničenje u pogledu (i) dostavljanja sirovina ili proizvoda od strane dobavljača Prodavca ili (ii) transporta sirovina ili proizvoda, koje Prodavca sprečava da isporučuje proizvode u skladu sa Narudžbinom, Prodavac ima pravo da obustavi Narudžbinu ili neki njen deo tokom perioda takve sprečenosti.

Član XI - Merodavno pravo – nadležnost

Odnosi izmedu Prodavca i kupca biće regulisani isključivo zakonima Srbije, sa izuzetkom propisa o sukobu zakona. Svi sporovi do kojih dođe između kupca i prodavca biće u isključivoj nadležnosti stvarno nadležnih sudova u Novom Sadu (Srbija), čak i u slučaju garancija ili veceg broja tuženika.

(*) Ovi Opšti uslovi prodaje sačinjeni su na srpskom i prevedeni na engleski jezik. U slučaju bilo kakvih nedoslednosti između ove dve verzije prevladaće verzija na srpskom jeziku.

Septembar 2016. Lab-Set doo, Novi Sad