Product was successfully added to your shopping cart.

LabSet d.o.o. garantuje da će proizvod u garantnom roku pravilno funkcionisati ako njime kupac bude rukovao prema priloženom upustvu i na način koji propisuje proizvođač. Garantni rok počinje danom kupovine proizvoda, što se dokazuje overenim računom kao i ovim garantnim listom na kojem je vidljiv datum kupovine proizvoda i njegov serijski broj, odnosno Lab Set ID broj.


LabSet d.o.o. se obavezuje da će eventualnu neispravnost delova nastalu u garantnom roku, otkloniti ili deo zameniti adekvatnim. Ukoliko kvar na proizvodu ne bude otklonjen za 45 dana od dana prijave kvara, garantni rok biće produžen za vreme čekanja na popravku.
LabSet d.o.o. ne snosi odgovornost za eventualne štete nastale usled kvara na uređaju.


Kupac je dužan da prilikom preuzimanja robe ustanovi kompletnost i fizičku neoštećenost uređaja koji preuzima. Naknadne reklamacije po navedenim elementima neće biti prihvaćene.

Napomena:
U slučaju nejasnoća ili primedbi na kupljen proizvod, molimo Vas da se obratite prodavcu od koga ste kupili uređaj.


USLOVI GARANCIJE

GARANCIJA NE VAŽI U SLEDEĆIM USLOVIMA:
1. Ako se kupac nije pridržavao proizvođačkog upustva i pravilnika o upotrebi proizvoda,
2. Ako je kupac ne stručno i ne brižljivo postupao sa proizvodom,
3. Ako je proizvod servisirala ne ovlašćena osoba ili je oštećena kontrolna nalepnica (ako je bila zalepljena),
4. U garanciju ne ulaze oštećenja prouzrokovana prilikom transporta nakon isporuke, oštećenja zbog nepravilne montaže ili održavanja, oštećenja zbog varijacije napona električne mreže, udara groma i pratećih pojava.

OBAVEZE KORISNIKA:
1. Pre uključivanja aparata pročitati upustvo koje je priloženo uz svaki uređaj u vidu knjige ili se isto nalazi na pratećem CD disku,
2. Da se bez izuzetka striktno pridržava uslova garancije,
3. Da se bez izuzetka striktno pridržava eksplotacije opreme u skladu sa upustvima navedenim u pripadajućoj tehničkoj dokumentaciji,
4. Da obezbedi odgovarajući ambijent u kome će biti smeštena oprema:
- odgovarajuća temperatura vazduha (pogledati uputstvo za upotrebu),
- odgovorajuća relativna vlažnost vazduha (pogledati uputstvo za upotrebu),
- zaštita od direktnog sunčevog zračenja,
- zaštita od prašine i kondenzujuće vlage,
- zaštita od raznih vrsta elektromagnetnih zračenja,
5. Da obezbedi stabilnost izvora mrežnog napajanja (varijacije napona max. 10%, varijacije učestalosti max. 30%),
6. Da obezbedi uzemljenje elektro instalacija kako bi se izbegle razlike potencijala,
7. Da sačuva originalnu ambalažu i da je obavezno koristi pri svakom internom i eksternom transportu,
8. Da opremu poveri na korišćenje licima obučenim za to i da ih pre prve upotrebe opreme upozna sa uslovima ove garancije i tehničkom dokumentacijom,
9. Da čuva garantni list koji je izdat.

LAB-SET ID BROJ
Na vidnoj spoljnoj strani uređaja nalazi se ID nalepnica. Na nalepnici je jasno uočljiv Lab-Set ID broj koji je jedinstven za svaki uređaj. Pored čitljivog ID broja na nalepnici, nalazi se i ID barcode. Ovaj broj jednoznačno određuje svaki uređaj kod uvoznika i prodavca kao i kod ovlašćenog servisa. U slučaju da na uređaju nema ID broja, važeći broj je serijski broj uređaja a potom i broj fakture po kojoj je uređaj isporučen.

PRIJAVA KVARA
Kvar na uređaju se prijavljuje isključivo pisanim putem na email info@labset.rs. Kratak email mora da sadrži serijski broj uređaja ili broj sa ID nalepnice Lab-Set ili broj fakture po kojoj je plaćen/isporučen. Takođe, mora da sadrži kratak opis neispravnosti, ime kontakt osobe i broj telefona.
Po prijemu emaila u najkraćem roku će se javiti neko od servisera.

USLOVI SERVISA
Na zahtev klijenta, Lab-Set doo će preuzeti uređaj na osnovu dogovora i uraditi defektažu kvara. O tome će obavestiti klijenta koji je u obavezi da u roku od 7 dana obavesti servis Lab-Set doo u vezi daljih aktivnosti. U slučaju da se uređaj može popraviti, klijent će obavestiti Lab-Set servis da li želi da uređaj bude popravljen ili ne. Na osnovu toga će Lab-Set doo izdati ponudu za servisnu uslugu popravke uređaja. Nakon obavljenog servisa u razumnom roku, Lab-Set servis će obavestiti klijenta da je uređaj popravljen i dogovoriti isporuku uređaja ili dogovoriti preuzimanje istog. Razuman rok za servis podrazumeva vreme potrebno za defektažu, eventualnu nabavku rezervnih delova kao i testiranje uređaja nakon obavljenog servisa.