Product was successfully added to your shopping cart.

Misija LAB-SET je obezbeđenje usluga veleprodaje i servisiranje laboratorijske opreme i pribora i merne opreme za kontrolu kvaliteta vazduha i vode. Prodaja elektroenergetske opreme koje ispunjavaju zahteve, potrebe i očekivanja korisnika, zahteve zakona i drugih normativnih dokumenata.


Vizija LAB-SET su usluge prepoznatljive po svom kvalitetu, kao i efektivni i efikasni procesi u okviru sistema menadžmenta kvalitetom uspostavljenog u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2015.


Utvrđenu viziju LAB-SET ostvaruje doslednom primenom sledećih principa:


 • usredsređenost na korisnike radi stalnog povećanja njihovog zadovoljstva
 • posvećenosti rukovodstva sistemu menadžmenta kvalitetom
 • uključivanja zaposlenih radi iskorišćenja njihovih kreativnih sposobnosti za njihovu i dobrobit organizacije
 • procesni pristup koji uključuje upravljanje poslovima i povezanim resursima kao procesom sa ciljem maksimiziranja efikasnosti procesa
 • stalnog poboljšavanja procesa i sistema menadžmenta kvalitetom
 • odlučivanja na osnovu činjenica
 • razvoja uzajamno korisnih odnosa sa eksternim isporučiocima

 • Beograd 10.05.2017.
  Direktor LAB-SET
  Predrag Sladojević